Chat with us, powered by LiveChat

About us

Secure Solutions Asia Co., Ltd.

” Expert in Retails Security”

Secure Solutions Asia เป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง
ในเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์
และระบบป้องกันสินค้าสูญหาย ในธุรกิจค้าปลีก

Keeping Your Business On Track

บริษัท ซีเคียว โซลูชั่น เอเซีย จำกัด

มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 34 ซอยรามคำแหง 78, แขวงหัวหมาก,
เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240
ซึ่งดำเนินกิจการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง
ระบบป้องกันสินค้าสูญหายอิเล็กทรอนิกส์
และระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร
อาทิเช่น ระบบป้องกันสินค้าสูญหาย EAS,
ระบบป้องกันสินค้าวางโชว์,
ระบบวิเคราะห์ภายในร้านค้า,
รวมถึงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด,
ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบป้องกันสินค้าสูญหายอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย
สำหรับระบบป้องกันสินค้าสูญหาย สำหรับร้านค้าปลีก
อีกทั้ง ทีมงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญสูง
ซึ่งได้ผ่านงานโครงการต่างๆ มากมาย ทำให้มีความเข้าใจใน
ระบบงานด้านวิศวกรรม และระบบต่างๆ
ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตในการถ่ายทอดความรู้
ที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่า ศักยภาพในการ
ติดตั้ง และบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล